БҰЛТТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ САЛЫСТЫРУ БЕЛГІЛЕРІ

БҰЛТТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ САЛЫСТЫРУ БЕЛГІЛЕРІ

Аннотация: Данная статья посвящается рассмотрению облачных технологий. В связи с этим в ней анализируется их значение для коммерческих организаций, также описываются критерии сравнения облачных технологий. Результаты работы могут служить основой для создания различных систем оценивания разных поставщиков облачных технологий.

Abstract:
This article dedicates to review cloud computing. In this regard, analyzes their meaning for business organizations, also criteria for comparison of cloud technologies describes. The results can serve as a basis for creating a variety of evaluation systems of different providers of cloud technologies.

Түйіндеме:
Аталған мақала бұлтты технологияларды қарастыруға арналған. Мақалада олардың коммерциялық ұйымдарға арналған мағыналары талданады, сонымен қатар, бұлтты технологияларды салыстыру белгілері сипатталады. Мақала пайдаланудан максималды қайтарым алғысы келетіндерге пайдалы болып табылады. Жұмыс нәтижелері бұлтты технологиялардың әртүрлі жеткізушілерін бағалау арқылы әртүрлі жүйе құруға негіз болады.

Кіріспе.Әлемдік экономиканың қазіргі таңдағы дамуы ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалануды білдіреді, олардың арасында маңызды орынды бұлтты технологиялар алады.

Бұлтты технологиялар – әртүрлі аспектілерді біріктіретін термин. Бүгінде мұндай қызметтердің көбісі — инфрақұрылымнан және серверден кеңселік бағдарламалық жасақтамаға дейін «бұлтта» сатылады.
Негізгі бөлім. Қазіргі таңда «бұлтты технологиялар» терминіне ІТ-қоғамдастық өкілдері әртүрлі анықтама береді: (сурет.1.) [1].

Сурет 1-. Бұлтты технологиялар жіктеуі

Анықтамадан көріп отырғанымыздай, Ғаламтордағы сервис сияқты қызметті тұтынушыға көрсету түйінді болып табылады. Бірақ Ғаламтордағы сервис тек Internet көмегімен ғана емес, сонымен қатар, веб-технологияларды пайдалану арқылы қарапайым жергілікті желімен қамтамасыз етіледі.
Бұлтты технологияларды құру және тез дамытудың негізі ретінде Amazon, Google сияқты үлкен ғаламтор сервистері қызмет етеді, сонымен қатар, техникалық прогресс көрсеткендей, бұлтты технологиялардың пайда болуы тек уақыт шегінде болды.
NIST АҚШ бұлтты технологияның келесідей міндетті қасиеттерін анықтады:
• selfserviceondemand –пайдаланушы басқалардың көмегінсіз қолжетімділік жылдамдығы, серверлік уақыт, ақпаратты өңдеу, сақталатын ақпарат өлшемі сияқты есептеу қажеттіліктерін анықтайды және өзгертеді;
• Қолжетімділіктік әмбебаптығы — пайдаланылатын терминалдық құрылғыға тәуелсіз, сервистер деректерді жіберу желісі бойынша тұтынушыларға беріледі;
• resourcepooling –қуаттылық сұранысының тұрақты өзгеру шарттарында, пайдаланушылар арасында қуатты динамикалық қайта бөлу үшін, көптеген пайдаланушылар санына қызмет көрсету үшін провайдер ресурстарды біріктіреді; пайдаланушылар қызметтің тек маңызды сипаттамаларын бақылайды (мысалы, ақпарат көлемі, қолжетімділік жылдамдығы), бірақ пайдаланушыларға ұсынылатын ресурстарды нақты бөлуді провайдер жүзеге асырады (кейбір жағдайларда пайдаланушылар қайта бөлудің физикалық қасиеттерін басқара алады, мысалы, географиялық жақындық түсінігінен Деректерді Өңдеу Орталығын көрсету);
• Икемділік – бұлтты қызметтер провайдермен өзара әрекеттесуде қандай-да бір қосымша шығындарсыз ұсыныла алады, қысқартыла және кеңейтіле алады; әдетте автоматты түрде, кез-келген уақытты;
• Пайдалану есебі – провайдер автоматты режимде пайдаланылған ресрустарды санайды (мысалы, пайдаланушылар саны, өткізу қабілеті, сақталатын ақпарат көлемі, транзакциялар саны), осы ақпарат негізінде пайдаланушыларға көрсетілген қызметтер санына баға береді.
Бұлтты технологиялар провайдері тарапынан, пайдаланушылардың тұрақсыз пайдалану сипатының арқасында және ресурстардың бірігуіне байланысты олар шағын аппаратты құралдарды пайдалану арқылы үнемдейді, ал ресурстарды бөлуді өзгерту үрдістерін автоматтандыру арқылы абоненттік қызмет көрсету шығындарын азайтуға болады.
Пайдаланушы тарапынан, мұндай қасиеттер жұмыс істеу қабілетіне қатысты тәуекелдер деңгейі төмен, қолжетімділігі жоғары қызметтерді алуға мүмкіндік береді, өзінің аппараттық инфрақұрылымын жақсарту, қызмет көрсету, құру қажеттілігінсіз икемділіктің арқасында есептеу жүйесінің жылдам масштабталуын қамтамасыз етуге болады.
Қызметтердің кең қолжетімділігі және әртүрлі кластағы терминалды құрылғыларды пайдалану (ДК, интернет-планшеттер, ұялы телефондар) қолжетімділіктік әмбебаптылығын және ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.
Бұлтты технологиялар еркін ПО қоғамдастығы тарапынан, соның ішінде, Столлман Р тарапынан сынға ұшырады, оның ойынша, пайдаланушыға таныс емес, бөгде веб-бағдарламаларды енгізу проприетарлық ПО енгізуден ешқандай айырмашылығы жоқ. Аталған технологияның бірлесіп келуі және бақыланбайтын ақпаратты құру мәселесі жылдар бойы сақталатын болады немесе ол қандай-да бір бөлігін ауыстыру алмайды. Мысалы, пайдаланылмайтын сервистерді, деректердің жекелеген топтарын пайдаланушы өшіре алмайтын Google сервистерін айтуға болады.
Одан басқа, кейбір талдаушылар бұлтты технологиялардан туындайтын мәселелерді болжады. Мысалы, Андерсон М., CEO SNS ойынша, бұлтты технологияларды пайдаланатын сервис пайдаланушыларының маңызды ағынына байланысты, (Мысалы Amazon) ақпараттар ағынының құны артады және қателіктер саны да көбейеді.
Дегенмен, барлық мамандардың болжамдауынша, ыңғайлылық пен құндылық бұлтты технологияларды пайдаланудың болжамды қауіптерінен асып түседі[2].
Барлық компаниялар пайдаланылатын технологиялардың максималды қайтарымдылығы болғанын қалайды. Бұлтқа шығарылған компания жаңа бәсекелік артықшылықтар алады. Әрбір компания бұлтты технологиялар сервистерінің провайдерлері талаптарын қанағаттандырғанын қалайды [3].

Бұлтты технологияларды қолдануда пайдаланушылар капиталды шығындарды айтарлықтай азайта алады — ДӨО құру, желілік және серверлік құрылғыны сатып алу, жұмыс қабілеттілікті қамтамасыз ету бойынша, бағдарламалық және аппараттық шешімдер шығындары, себебі мұндай шығындар бұлтты технологиялар жеткізушісімен жұтылады. Одан басқа, ақпаратты технологиялар инфрақұрылымының үлкен объектілерін құру уақыты және оларды пайдалануға беру уақыты, бастапқы құнының жоғары болуы пайдаланушылардың нарық талаптарына икемді жауап қайтару қабілеттерін шектейді, бұлтты технологиялар есептек қуаты сұранысының артуына бір сәтте керісінше жауап қайтара алады. Бұлтты технологияларды қолдануда пайдаланушы шығындары операциялық шығындар қатарына ауыстырылады – сондықтан, бұлтты технологиялар қызметі төлемінің шығындар жіктеледі.
Экономикалық аспектілер тарапынан, бұлтты технологияларға электр немесе сумен жабдықтау қызметтерімен ұқсастықтар жиі пайдаланылады, олар дамыған инфрақұрылымдағы оңай төленетін және қолжетімділікті тиісті коммуналды желілер бойынша ұсынылады.
Қажетті провайдерді дұрыс таңдау үшін бұлтты технологиялардың маңызды аспектілерін көрсете алатын кейбір белгілерді дайындау қажет, мысалы, сервис деңгейі, масштабтаудағы үнемділік, шығындарды қысқарту кепілдігі, серверлер конфигурациясындағы икемділік пен қауіпсіздік, сенімділік, пайдаланушыларды қызықтыратын демеу. Аталған белгілер 1 кестеде көрсетілген [4].

Кесте 1.- Бұлтты технологияларды салыстыру белгілері

Белгілер Сипаты
Төлем жоспары Бұлтты технологияларды жеткізушілер төлем жоспарының «пайдалану бойынша төле» (дәстүрлі сағаттық режимде), «мүшелік жеңілдіктер» (клиент жылдық қызмет көрсетуге айырбас ретінде қызметтерге жеңілдік алған кезде) түрлерін ұсынады.
Опция көп болған сайын жақсы, бірақ төлемнің бірінші моделі тартымдырақ болып келеді,

себебі ол пайдаланудың икемді бақылауын қамтамасыз етеді.
Қызмет көрсету деңгейі туралы келісім (SLA) Қызмет көрсету сапасының деңгейі туралы шарт,%
Орташаайлық баға «Бұлтты» сервердің болжамды құны (доллар)
Сертификациялар Егер жеткізушінің әртүрлі сенімділік және қауіпсіздік сертификаттары болса
Мезгіл-орталықтар саны Бұлтты серверлерге қолданылатын мезгіл-орталықтар саны
Вертикалды масштабтау Жалпы өнімділікті арттыру мақсатында жүйенің әрбір компонентінің өнімділігін арттыру

Горизонталдымасштабтау Жүйені шағын құрылымдық құраушыларға бөлу немесе бір функцияны параллельді орындайтын серверлер санын арттыру

Қолдау (демеу) Бағалаудың үшдеңгейлі субъективті шкаласы:
1) Жаман (poor) –тегін қолдауды тек онлайн түрде көрсететін компаниялар (форумдар, т.б);
2) Орташа (average)- қолдаудың бір түрін тегін көрсететін компаниялар (online-чат немесе телефон), форумдар;
3) Жоғары (extensive) – базалық (бастапқы) құнға кіретін ұсыныстар жиынтығын көрсететін компаниялар.

Мониторинг Бағалаудың үшдеңгейлі субъективті шкаласы:
1) Жаман (poor) –мониторинг/ хабарлаудың біріккен шешімдері жоқ компаниялар;
2) Орташа(average) –әдеттегі біріккен құралдары тым қарапайым компаниялар;
3) Жоғары (extensive) – мониторингтың біріккен құралдары толығымен тегін компаниялар.

Қосымшаны бағдарламалау интерфейсі Серверлермен өзара әрекеттесуге арналған (API) қолданбалы бағдарламалау интерфейсі бар ма?
Қолдаулы операциялық жүйелер Нұсқаға тәуелсіз қолдаулы ОЖ саны (бапталған бейне түріндегі)
FreeTier Пайдаланушының сервис жұмысын тексеруіне арналған «сынамалы нұсқасы» бар ма?
Трафик құны (шығыс) Әрбір Гб шығыс трафигінің долл.құны. Тегін шығыс трафигін ұсынатын компаниялар бағаның 0 мәнінен тұрады.
Трафик құны (кіріс) Әрбір Гб кіріс трафигінің доллар құны

Қорытынды. Сонымен, кесте келешекте бұлтты технологиялардың әртүрлі жеткізушілерін бағалау арқылы жүйе құру үшін қолданылуы мүмкін. Әрбір белгілер бойынша сандарды иемдену әдісімен, мысалы 0-ден 1 дейін, жеткізушілерді маңызды және қажетті сипаттары бойынша саралауға болады.
Ары қарай, бұлтты технологиялар күннен күнге пайдаланушылар және көптеген фирмалар үшін қолжетімді бола бастайды. Бұл мынадай себептермен түсіндіріледі:
— аппараттық виртуалдау–бұлтты технологиялар өнімділігін арттыру;
— аппараттық жабдықтаудың энергия тұтынуын азайту;
— желілік құрылғының өткізу қабілеті артады, осыған орай өнімділік жоғарылап, саны азаяды.
Кәсібилердің бағалауы бойынша, бұлтты технологиялар әлеуеті тым жоғары болып отыр. Тиісті түрде келесідей бағыттарда дамуы мүмкін:
1) Бұлтты технологиялар қызметтерін көрсету – аталған мүмкіндік барлық компанияларға берілмейді, сондықтан ДӨО (деректерді өңдеу орталығы) құру және дайындау үшін маңызды салымдарды жүзеге асыру қажет.
2) Виртуалды инфрақұрылымды құру үшін ПО құру, осыған байланысты аталған салада кәсібилер талап етіледі.
3) Бұлттарды басқару, аутсорсинг – бұлтты технологиялар саласында кеңес беру және басқару бойынша кәсібилер талап етіледі.
4) Аппараттық қамтамасыз ету – «бұлттарды» құру үшін компаниялар АО жобалауға және құруға маманданады.
5) Жобалау –аталған бағыт жоғарыда аталғандардың барлығын біріктіреді, ДӨО бастап ПО жобалауына дейін.
Бұлтты технологиялардың дамуына байланысты, оларды салыстыру белгілері ауысатын, жетілетін болады.

  • +1
0 пікір
Автор, мақала соңына пікір қалдыруға тыйым салды!