Мәтінда Google Translate арқылы аудару

Бір кездері үлкен массивтегі мәтінді аудару керек болды.
Google Translate қызметін қолдандық. Егер керек болса php-мен жазылған код төменде:
<code><?php
$tr_results = requestTranslation(‘kk’, ‘ru’, ‘Мен мектепке барамын’);  
$tr_text  = getSentencesFromJSON($tr_results);
echo «Мәтіннің орыс тіліндегі аудармасы:».$tr_text; 

function requestTranslation($source, $target, $text)  {    
// Google translate URL    
$url = «https://translate.google.com/translate_a/single?client=at&dt=t&dt=ld&dt=qca&dt=rm&dt=bd&dj=1&hl=es-ES&ie=UTF-8&oe=UTF-8&inputm=2&otf=2&iid=1dd3b944-fa62-4b55-b330-74909a99969e»;    
$fields = array(      ‘sl’ => urlencode($source),      ‘tl’ => urlencode($target),      ‘q’ => urlencode($text)    );    if((strlen($fields[‘q’])/2)>=5000){    
echo «Maximum number of characters exceeded: 5000»;      
throw new \Exception(«Maximum number of characters exceeded: 5000»);    
}        
// URL-ify the data for the POST    
$fields_string = «»;    
foreach ($fields as $key => $value) {      
$fields_string .= $key . ‘=’ . $value . ‘&’;    
}    
rtrim($fields_string, ‘&’);    
// Open connection    
$ch = curl_init();    
// Set the url, number of POST vars, POST data    
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);    
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($fields));    
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string);    
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);    
curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, ‘UTF-8’);    
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);    
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);    
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, ‘AndroidTranslate/5.3.0.RC02.130475354-53000263 5.1 phone TRANSLATE_OPM5_TEST_1’);    
// Execute post    
$result = curl_exec($ch);    
// Close connection    
curl_close($ch);    
return $result;  
}
function getSentencesFromJSON($json)  {    
$sentencesArray = json_decode($json, true);    
$sentences = «»;    
foreach ($sentencesArray[«sentences»] as $s) {      
$sentences .= isset($s[«trans»]) ? $s[«trans»] : »;    
}    
return $sentences;  
}  
?></code>

 • 0
0 пікір
Тек тіркелген қолданушылар ғана пікір қалдыра алады.